Členství

V asociaci existují dva druhy členství, a to členství řádné a členství čestné.

Řádným členem spolku se může stát právnická osoba či fyzická osoba, která si podala písemnou přihlášku k rukám předsedy či místopředsedy výkonného výboru asociace. Členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru asociace o přijetí člena do asociace na základě podané přihlášky. Tímto okamžikem vznikají práva a povinnosti plynoucí ze členství ve spolku.

Čestným členem spolku (dále též jen „člen“) se může stát každý řádný člen, který ukončil aktivní činnost v oboru. Tento požívá všechna členská práva a je osvobozen od členských poplatků.  Čestným členem spolku se též může stát osoba, která se výrazným způsobem zasloužila o rozvoj veterinární medicíny. Vzniku členství předchází rozhodnutí výkonného výboru asociace.