Historie

Česká Asociace Aviární Medicíny je zájmový spolek veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků.

V naší zemi má tato specializace veterinářů dlouhou tradici a těsně souvisí s rozvojem drůbežářské velkovýroby. Specialisté v našem oboru se přirozeně sdružovali ve snaze společně řešit aktuální zdravotní problematiku u drůbeže a ptáků.

Založení České Asociace Aviární Medicíny před více než padesáti lety a její úspěšné odborné působení je pečlivě zdokumentováno v kronice asociace. O zaslání digitalizované podoby této kroniky mají možnost naši členové požádat e-mailem. Základy specializace aviární medicíny u nás založil prof. Dr. Bedřich Klimeš, Csc., který kromě vydání moderních učebnic významně přispěl k mezinárodní integraci a prezentaci vědeckých poznatků. Prof. Klimeš byl jedním ze zakladatelů prestižního vědeckého časopisu Avian Patology, který vydává v WVPA – světová veterinární drůbežářská asociace.

Čestný prezident naší asociace prof. Dr. Vladimír Jurajda, DrSc.pokračoval ve vysoké odborné úrovni pořádaných konferencí. Jako uznávaný veterinární virolog významně přispěl k rozšíření vědeckých poznatků ohledně Markovy choroby drůbeže. Pro naše členy jsou však nejcennější jeho učební texty, které stále aktualizuje a zpřístupňuje na internetu.

Čestný prezident Dr. Karel Kovařík, jako ředitel Státního veterinárního ústavu v Brně –  specializující se na diagnostiku chorob drůbeže, založil úspěšnou tradici mezinárodních konferencí Drůbež v Brně. Během jeho působení se naše asociace stala členem WVPA.

Současné vedení asociace usiluje o udržení vysoké odborné úrovně našich konferencí a udržování úzkých vztahů s partnerskými asociacemi sousedních zemí. Chceme také udržet sdílení mezigeneračních zkušeností a srdečných přátelských vztahů mezi našimi členy.

Vzpomínka na Dr. Josefa Krajču a prof. Vladimíra Jurajdu.